Điều khoản sử dụng trò chơi

Các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ hiển thị dưới đây (sau đây gọi là "Điều khoản và Điều kiện", hoặc “Điều Khoản Sử Dụng”) quy định các điều khoản và điều kiện được đồng ý bởi và giữa Công ty Cổ phần Funtap (sau đây gọi tắt là “Công ty”, hoặc “Funtap”, hoặc “chúng tôi”) và người sử dụng (sau đây gọi tắt là “người dùng”, hoặc “bạn”) về việc, hoặc có liên quan tới việc cung cấp, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử và các dịch vụ có liên quan bởi Công ty (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”).

1.        ĐỊNH NGHĨA

Các từ ngữ và điều khoản sau sẽ có ý nghĩa như được định nghĩa dưới đây khi được sử dụng trong Điều khoản và Điều kiện:

“Trò chơi điện tử”, hoặc “Trò Chơi” hoặc “game”, hoặc “Sản Phẩm” được hiểu là trò chơi điện tử có thể được cung cấp trực tuyến (online) hoặc không trực tuyến (offline). Trò chơi điện tử có thể được cung cấp bởi Funtap, hoặc bởi các Đối tác của chúng tôi thông qua kênh phân phối/cung cấp của chúng tôi. 

 “Dịch vụ” được hiểu là dịch vụ trò chơi điện tử và các dịch vụ khác bao gồm trong đó, có hoặc được cung cấp kèm theo, hoặc các dịch vụ khác có liên quan tới việc cung cấp, khai thác, sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử mà thông qua đó người dùng có thể truy cập, tải về, và sử dụng được game theo nhưng mong muốn. Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn tới Dịch vụ game, Dịch vụ hỗ trợ thanh toán,…

“Website” được hiểu là trang thông tin điện tử có địa chỉ http://funtap.vn, và các trang thông tin điện tử khác được sử dụng bởi Công ty để duy trì, cung cấp, vận hành dịch vụ, hoặc có liên quan tới việc cung cấp Dịch vụ.

“Đối tác” được hiểu là các đối tác, có thể là thể nhân hoặc pháp nhân mà có hợp tác với Funtap trong việc cung cấp Dịch vụ, Nội dung,…

“Tài khoản”, hoặc “FunID” có nghĩa là một tập hợp các chuỗi ký tự hoặc bất kỳ các dấu khác mà phát hành bởi Công ty tại thời điểm bắt đầu việc sử dụng Dịch vụ để định danh một người dùng duy nhất. Trong số đó, định danh (các định danh) được thiết lập bởi các công ty dựa trên ứng dụng của người dùng được gọi là “ID Người Dùng”.

“Tiền tệ game” để chỉ các loại đơn vị quy ước mà Người dùng có thể sử dụng để trao đổi, mua bán vật phẩm ảo, điểm thưởng (nếu có) trong game, cũng như cho những nội dung và Dịch vụ khác được cung cấp bởi Công ty mà không phải là miễn phí.

“Điều khoản và Điều kiện riêng biệt” có nghĩa là các tài liệu đã phát hành, hoặc sẽ được Công ty phát hành. Việc phát hành Điều khoản và Điều kiện riêng biệt được thể hiện thông qua việc tải lên bởi Công ty liên quan đến Dịch vụ, dưới tiêu đề “thỏa thuận”,''hướng dẫn”, “chính sách”, hoặc dưới dạng tiêu đề khác tại website cung cấp Dịch vụ đó. Điều khoản và Điều kiện riêng biệt là một bộ phận cấu thành của Điều khoản và Điều kiện này. Việc đề cập tới Điều khoản và Điều kiện trong văn bản này cũng ngụ ý và bao hàm/bao gồm cả các Điều khoản và Điều kiện riêng biệt.

"Nội dung" có nghĩa là những thông tin như văn bản, tập tin âm thanh, âm nhạc, hình ảnh, video, phần mềm, chương trình, mã máy tính, vv... mà có thể được truy cập, hoặc sử dụng thông qua Dịch vụ.

"Nội dung đệ trình" có nghĩa là những nội dung mà Người dùng đã gửi, truyền hoặc tải lên, bao gồm nhưng không giới hạn tới các ký tự, văn bản, nội dung, thông điệp, thông báo, hình ảnh, các tệp tin hình ảnh, tệp tin âm thanh, đoạn clip,...

"Dịch vụ trả tiền" có nghĩa là Dịch vụ hoặc Nội dung được cung cấp cho Người dùng Dịch vụ, mà không phải là miễn phí (bao gồm nhưng không giới hạn những trường hợp Dịch vụ hoặc Nội dung được trao đổi trong tiền tiện game mà không phải là miễn phí).

 “Bất khả kháng” là các sự kiện xảy trong quá trình cung cấp Dịch vụ nằm ngoài ý chí chủ quan của Công ty, Bất khả kháng xảy ra ngoài dự liệu hợp lý của Công ty và khiến Công ty không thể khắc phục được dù đã áp dụng các biện pháp hợp lý trong khả năng của mình. Bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn tới thiên tai, chiến tranh, bạo loạn, đình công, sự cố kỹ thuật khách quan, tấn công bởi tin tặc, xâm nhập hệ thống trái phép, đánh cắp thông tin, các hành động hacking khác,…

 2.         THỎA THUẬN VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Tất cả Người dùng đồng ý và cam kết sử dụng Dịch vụ phù hợp với các quy định trong Điều khoản và Điều kiện. Người dùng không thể sử dụng Dịch vụ trừ khi họ đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện đó. Thỏa thuận/cam kết này là hợp lệ và không thể thay đổi.

Khi sử dụng và/hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ, người dùng được coi là đã đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện cũng như với mọi thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung của Điều khoản và Điều kiện. Thỏa thuận này là hợp lệ và không thể thay đổi.

Nếu có các Điều khoản và Điều kiện riêng biệt cho các Dịch vụ, hoặc từng Dịch vụ, người dùng cũng đồng ý tuân thủ theo các Điều khoản và Điều kiện riêng biệt đó cũng như tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện thông thường. Điều khoản và Điều kiện riêng biệt cho các Dịch vụ có hiệu lực ngay lập tức kể từ thời điểm được đăng tải và hiển thị trên website.

Người dùng xác nhận và đồng ý rằng giữa người dùng và Công ty không tồn tại bất kỳ một quan hệ liên doanh, đối tác, quan hệ lao động, hoặc quan hệ đại lý nào xuất phát từ Điều khoản và Điều kiện hoặc do việc người dùng sử dụng Dịch vụ của Công ty. Công ty thực hiện Điều khoản và Điều kiện này theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong Điều khoản và Điều kiện này cản trở quyền của Công ty tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án, cũng như của các cơ quan quyền lực Nhà nước có thẩm quyền khác liên quan đến việc người dùng sử dụng Dịch vụ của Công ty hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng Dịch vụ của Bạn

 3.         SỬA ĐỔI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Công ty có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện và/hoặc Điều khoản và Điều kiện riêng biệt khi Công ty cho là cần thiết mà không cần thông báo trước cho người dùng. Sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi các Điều khoản và Điều kiện sửa đổi đó được đăng tải trên website điều hành bởi Công ty dành cho việc cung cấp Dịch vụ đó. Người dùng sẽ được coi là chấp thuận với các sửa đổi đó thông qua việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ.

Người dùng đồng ý rằng người dùng có trách nhiệm chú ý đến, cũng như kiểm tra các điều khoản và điều kiện một cách thường xuyên khi sử dụng Dịch vụ từ khi một thông báo riêng biệt liên quan đến các sửa đổi Điều khoản và Điều kiện hay sửa đổi Điều khoản và Điều kiện riêng biệt đó có thể không được cung cấp. Mặc dù vậy, việc thông báo liên quan đến sửa đổi Điều khoản và Điều kiện như vậy không phải là bắt buộc và không ảnh hưởng tới hiệu lực của việc sửa đổi Điều khoản và Điều kiện.

4.         TÀI KHOẢN

Người dùng khi cung cấp thông tin của mình tới Công ty sẽ phải cung cấp những thông tin xác thực, chính xác và đầy đủ trong khi sử dụng Dịch vụ cũng như giữ những thông tin đó luôn được cập nhật mỗi khi có sự thay đổi, sửa đổi, hoặc thay thế. Những thông tin cơ bản mà người dùng cần phải cung cấp bao gồm:

Họ và tên;
Ngày, tháng, năm, sinh;
Địa chỉ đăng ký thường trú;
Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;
Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có);

Trường hợp chủ tài khoản dưới 14 tuổi và chưa có Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp của người chơi quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự đồng ý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó.

Trường hợp người dùng không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác, không đầy đủ các thông tin nêu trên, Funtap có quyền (i) từ chối cung cấp dịch vụ cho người dùng; (ii) ngừng cung cấp dịch vụ Trò Chơi cho người dùng hoặc hạn chế hoặc cấm sử dụng một số hoặc toàn bộ tính năng của tài khoản, xóa tài khoản và Dữ Liệu trong Trò Chơi, xóa mọi thông tin liên quan, khóa tài khoản trò chơi; và/hoặc (iii) từ chối tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại củangười dùng liên quan đến Trò Chơi và/hoặc tài khoản của người dùng trong Trò Chơi.

Nếu người dùng đăng ký một mật khẩu khi sử dụng dịch vụ, người dùng sẽ phải chú ý và bảo mật đến mật khẩu của mình và có trách nhiệm không sử dụng mật khẩu đó theo một cách thức trái pháp luật. Công ty có thể xử lý tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua tài khoản của Người dùng như là hoạt động đã được thực hiện bởi chủ sở hữu của tài khoản đó.

Khi Người dùng thay đổi thiết bị truyền của mình, người dùng có thể không tiếp tục sử dụng dữ liệu Tiền tệ game, Nội dung đệ trình, vv... trên thiết bị truyền mới của Người dùng trong trường hợp Người dùng đang sử dụng Dịch vụ mà không tạo ID Người dùng, hoặc nơi không có chức năng thiết lập một ID Người dùng trong dịch vụ.

Công ty có toàn quyền xóa, cũng như chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ tài khoản nào mà không hoạt động trong một khoảng thời gian 180 ngày hoặc nhiều hơn kể từ lần kích hoạt, đăng nhập cuối cùng mà không cần thông báo trước cho Người dùng.

Quyền của Người dùng trong việc dùng Dịch vụ sẽ tự động chấm dứt khi tài khoản của họ bị xóa vì bất kỳ lý do nào.

Mỗi tài khoản trong Dịch vụ dành cho việc sử dụng độc quyền và chỉ thuộc về chủ sở hữu của tài khoản. Người dùng không được phép chuyển giao/chuyển nhượng và/hoặc cho mượn tài khoản của họ tới bất kỳ bên thứ ba nào và cũng không được thừa kế bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

Với Tài khoản/FunID của mình, Người dùng có thể khởi tạo các Tài khoản game trong việc sử dụng các trò chơi điện tử cung cấp bởi Công ty, trong đó với mỗi trò chơi điện tử, Người dùng có thể khởi tạo một hoặc nhiều  Tài khoản game tương ứng.

Chuyển nhượng Tài khoản game: Với sự đồng ý và hỗ trợ bởi Công ty, Người dùng có thể chuyển nhượng Tài khoản game cho Người dùng khác. Việc chuyển nhượng Tài khoản game được xác lập dựa trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện của Người dùng yêu cầu việc chuyển nhượng Tài khoản game. Cùng với việc chuyển nhượng Tài khoản game, các vật dụng, trang bị, hoặc các vật phẩm ảo khác được định hình trong trò chơi trực tuyến có trong Tài khoản game cũng sẽ được chuyển nhượng cùng với Tài khoản game này. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng Tài khoản game không bao gồm chuyển nhượng FunCoin (nếu có) của Tài khoản game được chuyển nhượng.

Trong quá trình chuyển nhượng Tài khoản game, Người dùng, bao gồm cả Người dùng chuyển nhượng Tài khoản game và Người dùng đồng ý nhận chuyển nhượng Tài khoản game, đồng ý và chấp nhận mọi sai sót, sai lệch, mất mát, thất thoát dữ liệu hoặc bất kỳ rủi ro nào khác có thể xảy ra đối với Tài khoản game được chuyển nhượng.

Tags: