[Tính năng] Trang bị nhân vật Sep 2018 [Tính năng] Pet đồng hành Sep 2018 Điều khoản sử dụng trò chơi Sep 2018